RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca bezpośredniego zbierania danych

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Gościeradowie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań
i przedsięwzięć Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie
  z siedzibą w: Gościeradów Folwark, os. POM 7, 23-275 Gościeradów, tel. (15) 838-11-68, adres e-mail: gok.goscieradow@interia.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Wołoszyn, adres e-mail: iod.gokgoscieradow@interia.pl, adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie, Gościeradów Folwark, os. POM 7, 23-275 Gościeradów.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, na podstawie artykułu 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą mogli być nasi partnerzy, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 5. Pana/i dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury
   w Gościeradowie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub przez czas, w którym Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania
  w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
 10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Opublikowano: 25 października 2018 14:35

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

RODO - KLAUZURA INFORMACYJNA - GOK Gościeradów [123.54 KB]

Wyświetleń: 383

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.